APPLICATION FOR THE POST OF KARNATAKA STATE INDUSTRIAL SECURITY FORCE (KSISF) SUB-INSPECTOR (MEN & WOMEN) & SPECIAL RESERVE SUB-INSPECTOR (KSRP) (MEN) – 2017

PÀ£ÁðlPÀ gÁdå PÉÊUÁjPÁ ¨sÀzÀævÁ ¥ÀqÉ (PÉ.J¸ï.L.J¸ï.J¥sï) ¸À¨ï E£ïì¥ÉPÀÖgï (¥ÀÄgÀĵÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼Á) ªÀÄvÀÄÛ «±ÉõÀ «ÄøÀ®Ä ¸À¨ï-E£ïì¥ÉPÀÖgï (PÉJ¸ïDgï¦) (¥ÀÄgÀĵÀ) ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ Cfð - 2017

C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå.63/£ÉêÀÄPÁw-2/2017-18

Viva-Voce Call Letter has been uploaded.
Date News & Events
Feb
07
2018

Viva Voce Examination Call letter has been uploaded for the POST OF KARNATAKA STATE INDUSTRIAL SECURITY FORCE (KSISF) SUB-INSPECTOR (MEN & WOMEN) & SPECIAL RESERVE SUB-INSPECTOR (KSRP) (MEN) – 2017, (Download from My Application) and attend the Viva Voce Examination as per the schedule mentioned in Call Letter.

Eligible Candidates for Viva-Voce-KSISF SI

Eligible Candidates for Viva-Voce-KSRP SI

Feb
01
2018
Final Answer Key
Jan
05
2018
Provisional Key Answer
Series A   Series B  Series C  Series D  Series E
Nov
29
2017
WRITTEN EXAMINATION CENTRE HAS BEEN UPDATED

Read as "Naragund International School, Opp to Dattatreya Temple, Hosakerehalli, BSK 3rd Stage, Bengaluru- 560 085".

Nov
23
2017
WRITTEN EXAMINATION FIXED ON 03-DEC-2017

Written Examination Call letter has been uploaded for POST OF KARNATAKA STATE INDUSTRIAL SECURITY FORCE (KSISF) SUB-INSPECTOR (MEN & WOMEN) & SPECIAL RESERVE SUB-INSPECTOR (KSRP) (MEN) – 2017, Download (from My Application) and attend the Written Examination as per the schedule mentioned in Call Letter.

Sep
25
2017

Davanagere Ground

The ET-PST schedule fixed on 25/09/2017 at District Stadium, Bapuji Hospital Road, Davanagere- 577 004. is postponed to 03/10/2017 at District Stadium, Bapuji Hospital Road, Davanagere- 577 004.

Bengaluru Ground

The ET-PST schedule fixed on 25/09/2017 at 3rd Battalion Parade Ground, KSRP, Bengaluru. is postponed to 28/09/2017 at 3rd Battalion Parade Ground, KSRP, Bengaluru.

Sep
18
2017

Davangere unit ET-PST Scheduled Date has been Fixed.Download (from My Application) and attend the ET-PST as per mentioned in the call letter without fail.

Sep
16
2017

Davangere unit ET-PST Scheduled has been Postponed. Next Scheduled Date Will Be intimate in Due Course.

Sep
12
2017

ET-PST CALL LETTER

ET-PST Call letter has been uploaded for KARNATAKA STATE INDUSTRIAL SECURITY FORCE (KSISF) SUB-INSPECTOR (MEN & WOMEN) & SPECIAL RESERVE SUB-INSPECTOR (KSRP) (MEN) – 2017, Download (from My Application) and attend the ET-PST as per mentioned in Call letter without fail.

DATE OF COMMENCEMENT OF FILLING OF THE ONLINE APPLICATION...

10-August-2017

LAST DATE FOR ONLINE APPLICATION
GENERATION ...

28-August-2017

LAST DATE FOR PAYMENTOF THE ONLINE APPLICATION FEE...

29-August-2017

Rect. Process

EDUCATIONAL QUALIFICATION

  • SI(KSISF) & SRSI(KSRP)
  • Any degree from University recognised by UGC or EQUIVALENT...

FEE DETAILS

  • Category wise Fee
  • GM , 2A,2B, 3A,3B 250
  • SC , ST, CAT-01 100

Eligible Details

POST
ºÀÄzÉÝ
CATEGORY
¥ÀæªÀUÀð
MINIMUM AGE
PÀ¤µÀ× ªÀAiÀĸÀÄì
MAXIMUM AGE
UÀjµÀ× ªÀAiÀĸÀÄì
  AGE CONSIDERATION DATE ªÀAiÉÆëÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀ ¢£ÁAPÀ
SI(KSISF) & SRSI(KSRP) GM AGE DATE AGE DATE OVERAGE UNDERAGE

28.08.2017

Know Your Age
21 YEARS
21 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
28-08-1996
Before
26 YEARS
26 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
28-08-1991
After
27/08/1991 and before 28/08/1996 and after
BORN BETWEEN 28.08.1991 AND 28.08.1996 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
SC,ST,CAT-01, 2A, 2B, 3A & 3B 21 YEARS
21 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
28-08-1996 Before 28 YEARS
28 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
28-08-1989 After 27/08/1989 and before 29/08/1996 and after
BORN BETWEEN 28.08.1989 AND 28.08.1996 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
FOR INSERVICE CANDIDATE
GM     35 YEARS
35 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
28/08/1982 27/08/1982  
BORN BETWEEN 28.08.1982 AND 28.08.1996 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
SC,ST,CAT-01, 2A, 2B, 3A & 3B   40 YEARS
40 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
28/08/1977 27/08/1977  
BORN BETWEEN 28.08.1977 AND 28.08.1996 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
In-service candidates must have put in 5 years minimum service as on 28/08/2017as PC/HC/ASI in any wing of the Karnataka State Police for eligibility to apply.
ENDURANCE TEST
Items Eligible Time
Direct Candidate (Men) 2 km Run 10 Minutes
Inservice Candidate (Men) 1 km Run 4 Minutes
Exservicemen Candidate 400 Mtrs Run 2 Minutes
PHYSICAL STANDARD TEST For Eligible in ET Candidate only
Men( Direct Candidate) Inservice Candidate & Exservicemen Minimum Height Men Direct Candidate: 170 cm
Inservice candidate : 168 cm
No height consider to Exservicemen
Chest Measurement 86 cm ( Full expansion) Minimum 5 cm expansion
PHYSICAL EFFICIENCY TEST ( ET & PST Qualified candidate’s only)
  ITEM Eligible Time / Distance
Men(Direct Candidate) HighJump 1.20 Mtrs
Long Jump 3.80 Mtrs
Shotput (7.26 Kgs) 5.60 Mtrs
In-service candidate HighJump 1.00 Mtrs
Long Jump 3.20 Mtrs
Shotput (7.26 Kgs) 4.50 Mtrs
Ex-servicemen HighJump 0.90 Mtrs
Long Jump 2.50 Mtrs
Shotput (7.26 Kgs) 3.75 Mtrs

Vacancies In SI(KSISF) & SRSI(KSRP)

Sl No Post NON HK Region Reserved Posts HK Region Reserved Posts Total
Direct Direct Ex-servicemen In-service Direct
MEN WOMEN MEN MEN MEN
01 SI(KSISF) 10 04 0 02 01 17
02 SRSI(KSRP) 24 0 1 03 0 28