APPLICATION FOR THE POST OF KARNATAKA STATE INDUSTRIAL SECURITY FORCE (KSISF) SUB-INSPECTOR (MEN & WOMEN) & SPECIAL RESERVE SUB-INSPECTOR (KSRP) (MEN) – 2017

PÀ£ÁðlPÀ gÁdå PÉÊUÁjPÁ ¨sÀzÀævÁ ¥ÀqÉ (PÉ.J¸ï.L.J¸ï.J¥sï) ¸À¨ï E£ïì¥ÉPÀÖgï (¥ÀÄgÀĵÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼Á) ªÀÄvÀÄÛ «±ÉõÀ «ÄøÀ®Ä ¸À¨ï-E£ïì¥ÉPÀÖgï (PÉJ¸ïDgï¦) (¥ÀÄgÀĵÀ) ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ Cfð - 2017

C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå.63/£ÉêÀÄPÁw-2/2017-18

PSI (KSISF)Final Select List has been uploaded.
Date News & Events
AUGUST
20
2018
PSI(KSISF)Final Select List
JULY
19
2018
PSI (KSISF)Provisional Selection List-2
May
26
2018
PSI(KSRP)Final Selection List
Mar
17
2018

Medical Examination Call letter has been uploaded for the POST OF KARNATAKA STATE INDUSTRIAL SECURITY FORCE (KSISF) SUB-INSPECTOR (MEN & WOMEN) & SPECIAL RESERVE SUB-INSPECTOR (KSRP) (MEN) – 2017, (Download from My Application) and attend the Medical Examination as per the schedule mentioned in Call Letter.

Mar
01
2018
PSI (KSISF)Provisional Selection List
PSI (KSRP)Provisional Selection List
Feb
16
2018
VIVA-VOCE PROCEEDINGS
Feb
07
2018

Viva Voce Examination Call letter has been uploaded for the POST OF KARNATAKA STATE INDUSTRIAL SECURITY FORCE (KSISF) SUB-INSPECTOR (MEN & WOMEN) & SPECIAL RESERVE SUB-INSPECTOR (KSRP) (MEN) – 2017, (Download from My Application) and attend the Viva Voce Examination as per the schedule mentioned in Call Letter.

Eligible Candidates for Viva-Voce-KSISF SI

Eligible Candidates for Viva-Voce-KSRP SI

Feb
01
2018
Final Answer Key
Jan
05
2018
Provisional Key Answer
Series A   Series B  Series C  Series D  Series E
Nov
29
2017
WRITTEN EXAMINATION CENTRE HAS BEEN UPDATED

Read as "Naragund International School, Opp to Dattatreya Temple, Hosakerehalli, BSK 3rd Stage, Bengaluru- 560 085".

Nov
23
2017
WRITTEN EXAMINATION FIXED ON 03-DEC-2017

Written Examination Call letter has been uploaded for POST OF KARNATAKA STATE INDUSTRIAL SECURITY FORCE (KSISF) SUB-INSPECTOR (MEN & WOMEN) & SPECIAL RESERVE SUB-INSPECTOR (KSRP) (MEN) – 2017, Download (from My Application) and attend the Written Examination as per the schedule mentioned in Call Letter.

Sep
25
2017

Davanagere Ground

The ET-PST schedule fixed on 25/09/2017 at District Stadium, Bapuji Hospital Road, Davanagere- 577 004. is postponed to 03/10/2017 at District Stadium, Bapuji Hospital Road, Davanagere- 577 004.

Bengaluru Ground

The ET-PST schedule fixed on 25/09/2017 at 3rd Battalion Parade Ground, KSRP, Bengaluru. is postponed to 28/09/2017 at 3rd Battalion Parade Ground, KSRP, Bengaluru.

Sep
18
2017

Davangere unit ET-PST Scheduled Date has been Fixed.Download (from My Application) and attend the ET-PST as per mentioned in the call letter without fail.

Sep
16
2017

Davangere unit ET-PST Scheduled has been Postponed. Next Scheduled Date Will Be intimate in Due Course.

Sep
12
2017

ET-PST CALL LETTER

ET-PST Call letter has been uploaded for KARNATAKA STATE INDUSTRIAL SECURITY FORCE (KSISF) SUB-INSPECTOR (MEN & WOMEN) & SPECIAL RESERVE SUB-INSPECTOR (KSRP) (MEN) – 2017, Download (from My Application) and attend the ET-PST as per mentioned in Call letter without fail.

DATE OF COMMENCEMENT OF FILLING OF THE ONLINE APPLICATION...

10-August-2017

LAST DATE FOR ONLINE APPLICATION
GENERATION ...

28-August-2017

LAST DATE FOR PAYMENTOF THE ONLINE APPLICATION FEE...

29-August-2017

Rect. Process

EDUCATIONAL QUALIFICATION

  • SI(KSISF) & SRSI(KSRP)
  • Any degree from University recognised by UGC or EQUIVALENT...

FEE DETAILS

  • Category wise Fee
  • GM , 2A,2B, 3A,3B 250
  • SC , ST, CAT-01 100

Eligible Details

POST
ºÀÄzÉÝ
CATEGORY
¥ÀæªÀUÀð
MINIMUM AGE
PÀ¤µÀ× ªÀAiÀĸÀÄì
MAXIMUM AGE
UÀjµÀ× ªÀAiÀĸÀÄì
  AGE CONSIDERATION DATE ªÀAiÉÆëÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀ ¢£ÁAPÀ
SI(KSISF) & SRSI(KSRP) GM AGE DATE AGE DATE OVERAGE UNDERAGE

28.08.2017

Know Your Age
21 YEARS
21 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
28-08-1996
Before
26 YEARS
26 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
28-08-1991
After
27/08/1991 and before 28/08/1996 and after
BORN BETWEEN 28.08.1991 AND 28.08.1996 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
SC,ST,CAT-01, 2A, 2B, 3A & 3B 21 YEARS
21 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
28-08-1996 Before 28 YEARS
28 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
28-08-1989 After 27/08/1989 and before 29/08/1996 and after
BORN BETWEEN 28.08.1989 AND 28.08.1996 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
FOR INSERVICE CANDIDATE
GM     35 YEARS
35 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
28/08/1982 27/08/1982  
BORN BETWEEN 28.08.1982 AND 28.08.1996 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
SC,ST,CAT-01, 2A, 2B, 3A & 3B   40 YEARS
40 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
28/08/1977 27/08/1977  
BORN BETWEEN 28.08.1977 AND 28.08.1996 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
In-service candidates must have put in 5 years minimum service as on 28/08/2017as PC/HC/ASI in any wing of the Karnataka State Police for eligibility to apply.
ENDURANCE TEST
Items Eligible Time
Direct Candidate (Men) 2 km Run 10 Minutes
Inservice Candidate (Men) 1 km Run 4 Minutes
Exservicemen Candidate 400 Mtrs Run 2 Minutes
PHYSICAL STANDARD TEST For Eligible in ET Candidate only
Men( Direct Candidate) Inservice Candidate & Exservicemen Minimum Height Men Direct Candidate: 170 cm
Inservice candidate : 168 cm
No height consider to Exservicemen
Chest Measurement 86 cm ( Full expansion) Minimum 5 cm expansion
PHYSICAL EFFICIENCY TEST ( ET & PST Qualified candidate’s only)
  ITEM Eligible Time / Distance
Men(Direct Candidate) HighJump 1.20 Mtrs
Long Jump 3.80 Mtrs
Shotput (7.26 Kgs) 5.60 Mtrs
In-service candidate HighJump 1.00 Mtrs
Long Jump 3.20 Mtrs
Shotput (7.26 Kgs) 4.50 Mtrs
Ex-servicemen HighJump 0.90 Mtrs
Long Jump 2.50 Mtrs
Shotput (7.26 Kgs) 3.75 Mtrs

Vacancies In SI(KSISF) & SRSI(KSRP)

Sl No Post NON HK Region Reserved Posts HK Region Reserved Posts Total
Direct Direct Ex-servicemen In-service Direct
MEN WOMEN MEN MEN MEN
01 SI(KSISF) 10 04 0 02 01 17
02 SRSI(KSRP) 24 0 1 03 0 28